Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý yêu cầu ký quỹ

Quy trình xử lý yêu cầu ký quỹ

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Kiểm tra số dư tiền ký quỹ và thực hiện chuyển tiền ký quỹ NĐK NĐK chủ động kiểm tra số dư tiền ký quỹ và thực hiện chuyển tiền ký quỹ vào tài khoản yêu cầu mặc định của VNNIC
2 Thông báo đã thực hiện chuyển tiền ký quỹ NĐK NĐK thông báo cho VNNIC về việc đã chuyển tiền ký quỹ bằng cách fax/scan bản UNC có xác nhận đồng ý thanh toán của ngân hàng nơi NĐK mở tài khoản và gửi email tới hòm thư registry@vnnic.vn
3 Kiểm tra tài khoản ngân hàng VNNIC Hằng ngày, VNNIC kiểm tra tài khoản của VNNIC tại Ngân hàng ACB để kiểm tra tiền của NĐK chuyển đến
4 Nhập tiền ký quỹ vào chương trình thu phí VNNIC Sau khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, nếu thấy tiền về tài khoản, VNNIC vào hệ thống thu phí và tiến hành nhập đúng số tiền về trong tài khoản cho NĐK
Trường hợp VNNIC chưa nhận được tiền của NĐK chuyển về tài khoản nhưng đã nhận được bản scan UNC của ngân hàng phía NĐK gửi về email, VNNIC vẫn hỗ trợ nhập tiền ký quỹ trước cho NĐK (nếu NĐK cần gấp)
5 Thông báo nhập ký quỹ VNNIC Sau khi nhập ký quỹ thành công, VNNIC thông báo cho NĐK qua email nghiệp vụ số tiền đã nhập ký quỹ