Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý thu hồi tên miền bảo vệ “.vn” quá hạn duy trì

Quy trình xử lý thu hồi tên miền bảo vệ “.vn” quá hạn duy trì

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1  Xử lý yêu cầu NĐK Tên miền quá hạn đóng phí 35 (ba mươi lăm) ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng nhưng chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền theo quy định và đã xác nhận chính xác với NĐK
Gửi “Danh sách các tên miền bảo vệ không nộp phí duy trì” tới VNNIC
2 Quyết định thu hồi tên miền VNNIC Hàng tuần VNNIC quyết định thu hồi tên miền bảo vệ bằng việc định kỳ hàng tuần gửi xác nhận “Danh sách các tên miền bảo vệ bị thu hồi” của các Nhà đăng ký tên miền có liên quan;
3 Xác nhận Danh sách tên miền bị thu hồi NĐK NĐK xác nhận danh sách tên miền bị thu hồi bằng cách thực hiện ký số trên hệ thống Registra Client
4 Thông báo thu hồi NĐK Sau khi nhận được quyết định thu hồi tên miền của VNNIC, NĐK thông báo cho chủ thể tên miền trong vòng 5 (năm) ngày làm việc.
5 Thu hồi tên miền VNNIC Sau khi xem xét nếu thấy các tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn”, VNNIC đưa các tên miền bị thu hồi về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.