Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình thực hiện đối soát giữa NĐK và VNNIC

Quy trình thực hiện đối soát giữa NĐK và VNNIC

 

- NĐK nhận file số dư ký quỹ VNNIC gửi của tháng trước vào mùng 1 hàng tháng và tiến hành đối soát

- Nếu số liệu không trùng khớp, NĐK email lại VNNIC để thông báo

- Nếu đối soát trùng khớp, NĐK tiến hành dùng phần mềm Foxit reader ký số vào file xác nhận số dư và gửi email cho VNNIC trước ngày 3 hàng tháng.