Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Tổng hợp quy trình liên quan đến tên miền .vn

Tổng hợp quy trình liên quan đến tên miền .vn

1. Quy trình đăng ký tên miền “.vn”

2. Quy trình đăng ký tên miền dưới “.gov.vn”

3. Quy trình đăng ký tên miền “.vn” đang được giữ chỗ

4. Quy trình đăng ký tên miền “.vn” chứa từ khóa nhạy cảm

5. Quy trình đăng ký giữ chỗ tên miền “.vn”

6. Quy trình đăng ký bảo vệ tên miền “.vn” 

7. Quy trình gia hạn tên miền “.vn”

8. Quy trình đổi tên chủ thể tên miền “.vn”

9. Quy trình thay đổi thông tin tên miền “.vn” 

10. Quy trình thay đổi thông tin tên miền “.vn” được bảo vệ

11. Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền “.vn” 

12. Quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” 

13. Quy trình xử lý tranh chấp tên miền “.vn”

14. Quy trình tạm ngừng,thu hồi tên miền “.vn” theo yêu cầu các cơ quan chức năng 

15. Quy trình hoàn trả tên miền “.vn” 

16. Quy trình thu hồi tên miền “.vn” quá hạn duy trì 

17. Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền dưới “.gov.vn”

18. Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền “.vn” đang được giữ chỗ

19. Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền “.vn”chứa từ khóa nhạy cảm

20. Quy trình xử lý yêu cầu đổi tên chủ thể tên miền “.vn”

21. Quy trình xử lý yêu cầu thay đổi thông tin tên miền “.vn” được bảo vệ

22. Quy trình xử lý yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn”

23. Quy trình xử lý giữ nguyên hiện trạng tên miền “.vn”

24. Quy trình xử lý tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn”

25. Quy trình xử lý thu hồi tên miền “.vn”

26. Quy trình xử lý yêu cầu hoàn trả tên miền “.vn”

27. Quy trình xử lý thu hồi tên miền “.vn” quá hạn duy trì

28. Quy trình xử lý tên miền “.vn”  được bảo vệ quá hạn duy trì

29. Quy trình xử lý chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền “.vn” cả gói

30. Quy trình xử lý dịch vụ "Locking Domain"

31. Quy trình xử lý yêu cầu ký quỹ

32. Quy trình đối soát số liệu