Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình đối soát số liệu

Quy trình đối soát số liệu

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Thực hiện đối soát số liệu với NĐK VNNIC VNNIC thực hiện đối soát số liệu với NĐK định kỳ hàng tháng
2 Gửi số liệu cho NĐK VNNIC Sau khi thực hiện đối soát, trong vòng 03 ngày làm việc đầu tiên của tháng thực hiện đối soát, VNNIC gửi cho NĐK bảng số dư ký quỹ của tháng 
3 Xác nhận số liệu NĐK, VNNIC Trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo, ,NĐK tiến hành đối soát, sau đó gửi email cho VNNIC để xác nhận về số liệu nhận được.
Nếu số liệu VNNIC gửi là chính xác, NĐK xác nhận và chủ động in, ký dấu 03 bản báo cáo thu phí gửi VNNIC
Nếu số liệu là chưa chính xác: hai bên sẽ cùng đối chiếu lại để đưa ra con số chính xác, sau đó NĐK in ra 03 bản lấy ký dấu và gửi báo cáo thu phí cho VNNIC
4 Xử lý chứng từ và gửi biên lai cho NĐK VNNIC Khi nhận được báo cáo thu phí NĐK gửi, VNNIC ký dấu, lưu 02 bản và trả NĐK 01 bản + biên lai thu phí của tháng đối soát
 Số tiền ghi trên biên lai thu phí chính là số tiền thu phí trong tháng (là số tiền ứng với các tên miền NĐK đã nhập yêu cầu liên quan tới phí vào hệ thống của VNNIC và đã được VNNIC trừ tiền ký quỹ trong tháng)
 Số dư tiền ký quỹ cuối tháng đối soát = Số dư tiền quỹ tháng liền trước tháng đối soát + Số tiền NĐK ký quỹ trong tháng đối soát - Số tiền thu phí trong tháng đối soát