Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền “.vn” cả gói

Quy trình xử lý chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền “.vn” cả gói

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Thông báo thanh lý NĐK VNNIC Dựa trên cơ sở đánh giá hoạt động NĐK, NĐK không đủ năng lực theo tiêu chuẩn và yêu cầu của VNNIC sẽ quyết định chấm dứt hợp đồng
2 Lựa chọn NĐK mới thay thế quản lý tên miền NĐK, VNNIC NĐK bị thanh lý lựa chọn NĐK mới để thực hiện chuyển tên miền theo nguyên tắc chuyển đổi NDDK thông thường trong 1 khoảng thời gian VNNIC cho phép
Sau khoảng thời gian cho phép trên, nếu tên miền chưa được chuyển đổi hết sang NĐK mới, VNNIC sẽ chỉ định NĐK tiếp nhận tên miền
3 Thông báo cho NĐK bị chấm dứt hợp đồng VNNIC VNNIC gửi văn bản thông báo các thời điểm và những công việc giữa VNNIC và NĐK, NĐK và chủ thể trong công tác thanh lý hợp đồng
4 VNNIC thông báo cho chủ thể  VNNIC Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo thanh lý hợp đồng với VNNIC, VNNIC sẽ gửi email thông báo tới chủ thể của tên miền về việc thanh lý NĐK
5 Khóa tài khoản của NĐK VNNIC Sau 60 ngày để từ ngày thông báo thanh lý NĐK, VNNIC sẽ khóa tài khoản NĐK
6 Thông báo chỉ định NĐK thay thế quản lý tên miền VNNIC Gửi văn bản cho NĐK bị chấm dứt hợp đồng thông báo về việc đã hết thời hạn cho phép chuyển đổi tên miền và chỉ định NĐK mới sẽ thay thế NĐK cũ quản lý số tên miền còn lại tại thời điểm gửi văn bản
Gửi văn bản cho NĐK mới thông báo về việc tiếp nhận danh sách tên miền được chuyển đến từ NĐK cũ 
7 Thực hiện chuyển đổi cả gói tên miền VNNIC Thực hiện chuyển đổi trên hệ thống toàn bộ các tên miền của NĐK cũ về NĐK mới
8 Rà soát tên miền chuyển đổi  VNNIC, NĐK mới Thực hiện rà soát tên miền chuyển đổi sau khi chuyển đổi NĐK cả gói hoàn thành
9 Theo dõi tên miền sau chuyển đổi  VNNIC, NĐK mới Thường xuyên theo dõi và cập nhật trạng thái các tên miền trong danh sách theo dõi đặc biệt