Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền .VN

Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền .VN

Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền .VN

1.     Nguyên tắc thực hiện

a/ Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện khi có sự thỏa thuận thống nhất của tất cả các bên tham gia quá trình chuyển đổi, bao gồm:

- Chủ thể quản lý, sử dụng tên miền;

- Nhà đăng ký đang quản lý tên miền;

- Nhà đăng ký mà chủ thể có nhu cầu chuyển tên miền đến.

b/ Tên miền không được phép chuyển đổi nhà đăng ký trong các trường hợp sau:

- Trong vòng 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày tên miền được đăng ký mới;

- Trong vòng 30 (ba mươi) ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng;

- Tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm;

- Tên miền đang bị tạm ngừng hoạt động;

- Tên miền đang có tranh chấp.

2.     Các bước thực hiện

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1

Xác nhận đồng thuận tại NĐK mới

Chủ thể

Lựa chọn và liên hệ với NĐK muốn chuyển đến (NĐK mới) để hoàn thiện các hồ sơ có thể có theo quy định của Nhà đăng ký.

 

 

2

Xác nhận đồng thuận tại NĐK cũ

Chủ thể

Liên hệ với NĐK đang quản lý tên miền để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đồng thuận cho phép tên miền chuyển đi.

Nhà đăng ký cũ Unlock và cung cấp mã xác thực  của tên miền.

 

3

Hoàn thiện thủ tục chuyển đổi

Chủ thể

Cung cấp mã xác thực cho NĐK mới.

 

4

Thực hiện chuyển đổi NĐK

NĐK

Nhà đăng ký mới thực hiện gửi yêu cầu chuyển đổi tên miền đến Nhà đăng ký cũ

Lưu ý: Việc chuyển đổi sẽ thành công trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc sau khi Nhà đăng ký mới gửi yêu cầu.

 

5

Kiểm tra kết quả

Chủ thể

Chủ thể có thể kiểm tra thông tin Nhà đăng ký quản lý tên miền qua WHOIS.