Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý giữ nguyên hiện trạng tên miền “.vn”

Quy trình xử lý giữ nguyên hiện trạng tên miền “.vn”

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Tiếp nhận thông tin yêu cầu NĐK NĐK tiếp nhận thông tin yêu cầu giữ nguyên hiện trạng tên miền từ VNNIC qua email tác nghiệp
2 Thông báo tới chủ thể NĐK NĐK thông báo với chủ thể về quyết định giữ nguyên hiện trạng tên miền từ VNNIC qua điện thoại, email và công văn tới chủ thể của tên miền
3 Thông báo kết quả tới VNNIC NĐK NĐK phản hồi lại email của VNNIC về kết quả thực hiện và theo dõi những thông báo tiếp theo từ VNNIC