Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn”

Quy trình xử lý tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn”

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Tiếp nhận thông tin yêu cầu NĐK NĐK tiếp nhận thông tin yêu cầu tạm ngừng hoạt động tên miền từ VNNIC qua email tác nghiệp
2 Thông báo tới chủ thể NĐK NĐK thông báo với chủ thể về quyết định tạm ngừng hoạt động tên miền từ VNNIC qua điện thoại, email và công văn tới chủ thể tên miền
3 Thông báo kết quả tới VNNIC NĐK NĐK phản hồi lại email của VNNIC về kết quả thực hiện và theo dõi những thông báo tiếp theo từ VNNIC