Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình thực hiện đăng ký tên miền ".vn" có chứa từ khóa nhạy cảm

Quy trình thực hiện đăng ký tên miền ".vn" có chứa từ khóa nhạy cảm

Các bước thực hiện:

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Lựa chọn tên miền Chủ thể Chủ thể thực hiện kiểm tra sự tồn tại của tên miền dự định đăng ký thông qua WHOIS của NĐK để biết về từ khóa nhạy cảm  
2 Hoàn thiện thủ tục đăng ký Chủ thể Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn của NĐK, bao gồm:  
Chủ thể (1) Bản khai đăng ký (hoặc hợp đồng giữa chủ thể và NĐK) có xác nhận của chủ thể với các nội dung theo mẫu quy định của NĐK đã lựa chọn, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (Mẫu do NĐK cung cấp cho chủ thể)  
  (2) Giấy CMND của cá nhân người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký tên miền, là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK.  
Chủ thể  (3) Cam kết và giải trình về tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm có xác nhận của chủ thể (theo mẫu do NĐK cung cấp)  
3 NĐK chuyển hồ sơ tới VNNIC xét duyệt NĐK trong nước Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, NĐK chuyển hồ sơ đăng ký tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm đã tiếp nhận của chủ thể tới VNNIC để xem xét quyết định.  
4 VNNIC thông báo cho NĐK kết quả xét duyệt hồ sơ NĐK trong nước Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, VNNIC xét duyệt và thông báo kết quả xử lý:  
 VNNIC Trường hợp hồ sơ hợp lệ: NĐK thực hiện theo bước 5;  
  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK thông báo cho chủ thể và hoàn thiện lại hồ sơ cho hợp lệ. Trường hợp từ chối, VNNIC sẽ nêu rõ lý do từ chối để NĐK thông báo cho chủ thể  
5 Thực hiện việc đăng ký tên miền NĐK trong nước Trường hợp hồ sơ được VNNIC đồng ý, NĐK thực hiện việc đăng ký tên miền.  
6 Đưa tên miền và sử dụng Chủ thể Để đưa tên miền vào hoạt động, chủ thể liên hệ với NĐK để được hướng dẫn về các dịch vụ giá trị gia tăng trên tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt thông số Website, …).