Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý yêu cầu đổi tên chủ thể tên miền “.vn”

Quy trình xử lý yêu cầu đổi tên chủ thể tên miền “.vn”

Các bước thực hiện:

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Nộp hồ sơ Chủ thể - Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký;
- Gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính.
2 Thẩm định hồ sơ  NĐK Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Thực hiện tiếp bước 3;
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ (thiếu thông tin hoặc thiếu các quyết định đổi tên theo quy định): NĐK liên hệ yêu cầu chủ thể cung cấp thêm thông tin hoặc hồ sơ để hồ sơ được đầy đủ và hợp lệ;
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: NĐK từ chối yêu cầu, nêu rõ lý do.
3 NĐK chuyển hồ sơ tới VNNIC xét duyệt NĐK NĐK quản lý tên miền thực hiện chuyển hồ sơ có yêu cầu đổi tên chủ thể lên VNNIC để VNNIC xem xét, quyết định và thực hiện.
4 Thông báo kết quả cho NĐK VNNIC VNNIC thông báo kết qủa xử lý cho NĐK.
5 NĐK thông báo kết quả cho chủ thể tên miền NĐK NĐK thông báo kết quả xử lý cho chủ thể tên miền.
Lưu ý: Trong thời hạn  03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi tên chủ thể tên miền hợp lệ, NĐK tên miền “.vn” thông báo tới chủ thể kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối nêu rõ lý do. 
6 Chủ thể kiểm tra kết quả Chủ thể Chủ thể tên miền kiểm tra kết quả trên trang Whois – Tra cứu thông tin tên miền .vn để biết thông tin.