Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý yêu cầu hoàn trả tên miền “.vn”

Quy trình xử lý yêu cầu hoàn trả tên miền “.vn”

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Tiếp nhận yêu cầu hoàn trả tên miền NĐK NĐK tiếp nhận hồ sơ yêu cầu hoàn trả tên miền của khách hàng 
 
2 Xử lý yêu cầu hoàn trả NĐK Sau khi tiếp nhận được yêu cầu hoàn trả tên miền của chủ thể. NĐK xử lý theo nguyên tắc sau:
- Rà soát tên miền hoàn trả đáp ứng yêu cầu cho phép trả lại.
- Gửi thông báo hoàn trả tên miền tới VNNIC.
3 VNNIC xét duyệt yêu cầu VNNIC Kiểm tra trạng thái cho phép hoàn trả của tên miền và có phản hồi cho NĐK kết quả xét duyệt yêu cầu hoàn trả.
4 Nhà đăng ký trả lời kết quả  NĐK Thông báo cho Chủ thể kết quả xử lý hồ sơ trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hoàn trả tên miền.
5 Thu hồi tên miền VNNIC Tên miền sẽ được thu hồi khỏi hệ thống tự động trong vòng 10 ngày  sau khi yêu cầu hoàn trả của chủ thể được VNNIC chấp nhận.