Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý yêu cầu thay đổi thông tin tên miền bảo vệ

Quy trình xử lý yêu cầu thay đổi thông tin tên miền bảo vệ

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Hoàn thiện hồ sơ tên miền và gửi hồ sơ về NĐK Chủ thể Chủ thể gửi hồ sơ về NĐK quản lý tên miền của mình để được hỗ trợ
2 Nhà đăng ký xử lý hồ sơ NĐK NĐK thực hiện thực hiện kiểm tra, xác thực hồ sơ thay đổi thông tin của chủ thể, nếu
- Hồ sơ thiếu thông tin, NĐK sẽ liên hệ lại với chủ thể để yêu cầu bổ sung
- Hồ sơ không hợp lệ, NĐK từ chối yêu cầu và nêu rõ lý do
Nếu hồ sơ hợp lệ thực hiện bước tiếp bước 3;
3 NĐK thực hiện tác nghiệp với  VNNIC  NĐK, VNNIC NĐK gửi hồ sơ cho VNNIC xét duyệt và thực hiện hạ cờ cấm để NĐK thực hiện thay đổi thông tin tên miền bảo vệ. Sau khi NĐK thực hiện xong sẽ báo VNNIC để dựng lại cờ cấm cho tên miền bảo vệ.
4 Thông báo kết quả cho chủ thể tên miền NĐK Trong thời hạn  03 (ba) ngày làm việc NĐK thông báo kết quả xử lý cho chủ thể tên miền.