Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Quy trình > Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền “.vn” chứa từ khóa nhạy cảm

Quy trình xử lý yêu cầu đăng ký tên miền “.vn” chứa từ khóa nhạy cảm

* Quy trình thực hiện

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả
1 Hoàn thiện thủ tục đăng ký và kiểm tra hồ sơ đăng ký Chủ thể Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn của NĐK và chuyển toàn bộ hồ sơ về cho NĐK qua email hoặc qua đường bưu chính.
NĐK NĐK kiểm tra hồ sơ và thực hiện bước 2;
2 NĐK chuyển hồ sơ tới VNNIC xét duyệt NĐK Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, NĐK chuyển hồ sơ đăng ký tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm đã tiếp nhận của chủ thể tới VNNIC để xem xét quyết định.
3 VNNIC thông báo cho NĐK kết quả xét duyệt hồ sơ VNNIC Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, VNNIC xét duyệt và thông báo kết quả xử lý:
NĐK Trường hợp hồ sơ hợp lệ: NĐK thực hiện theo bước 4;
VNNIC, NĐK Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK thông báo cho chủ thể và hoàn thiện lại hồ sơ cho hợp lệ. Trường hợp từ chối, VNNIC sẽ nêu rõ lý do từ chối để NĐK thông báo cho chủ thể
4 Thực hiện việc đăng ký tên miền NĐK Trường hợp hồ sơ được VNNIC đồng ý, NĐK thực hiện việc đăng ký tên miền.
5 Đưa tên miền và sử dụng Chủ thể  Để đưa tên miền vào hoạt động, chủ thể liên hệ với NĐK để được hướng dẫn về các dịch vụ giá trị gia tăng trên tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt thông số Website, …).