Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn tạo và quản lý User

Hướng dẫn tạo và quản lý User

Bước 1: Click chọn User Account > New Account

Bước 2: Điền các thông số tạo account

  1. Thêm User

Domain:

Tên miền gắn vào account

Username:

Tên đăng nhập

Password:

Mật khẩu đăng nhập

Package:

Gói cho account cần tạo

Inode:

Số lượng inode có thể trong account

Email:

Email đăng kí cho account này

Backup:

Tích chọn để lựa chọn backup

Shell Access

Mặc định tắt account tắt shell, nếu tích chọn cho phép sử dụng shell

Processes

Số processes có thể hoạt động trong account

Open Files

Số file được mở trong account

Bước 3: Click chọn Create để tạo mới account, sau khi điền đầy đủ các thông số.

b.  Sửa user

Bước 1: Click chọn List Accounts trong mục User Accounts

Bước 2: Click chọn Edit Account của account cần sửa đổi.

Bước 3: Thay đổi các thông số trong Account

Bước 4: Click chọn Save changes để lưu lại các thống số vừa thay đổi

c. . Xoá user

Bước 1: Click chọn List Accounts trong mục User Accounts

Bước 2:  Click chọn Delete để xóa user cần xóa

 

Đường dẫn truy cập riêng cho các user là :  IP:2082