Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn 1 user có thể quản lý nhiều domain trên Centos Web Panel

Hướng dẫn 1 user có thể quản lý nhiều domain trên Centos Web Panel

Xin chào các bạn!

Để khai báo 1 tên miền trên CWP, TENTEN đã có bài viết hướng dẫn: Hướng dẫn tạo và quản lý User
Tuy nhiên, để 1 user có thể quản lý nhiều domain, các bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Truy cập tab "Domain", chọn "Add Domain"

Bước 2: Khai báo tên miền
Ví dụ : kythuattenten.vn
Lựa chọn user quản lý là tenten

Folder Path : là đường dẫn chưa code (dữ liệu) của kythuattenten.vn 

Click  "Create" để lưu lại cấu hình.

Lần lượt cập nhật các tên miền khác và chọn user "tenten" như vậy user "tenten" sẽ quản lý các tên miền đã được khai báo.

Chúc các bạn thành công!