Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn tạo SSH remote key authentication

Hướng dẫn tạo SSH remote key authentication

Hướng dẫn thêm khóa pub ssh trên máy chủ sao lưu từ xa trong Centos.

Thay thế USERNAME bằng tên người dùng hiện có trên máy chủ từ xa, chúng ta  không nên sử dụng người dùng root.

Hướng dẫn này  dành cho các bản sao lưu trên máy chủ từ xa. 
Để kích hoạt tính năng sao lưu từ xa trong CWP.admin, hãy vào CWP Settings –> Backup Configuration

Chúng ta sẽ cần nhập chi tiết đăng nhập vào các trường của “Remote Backup Settings”
Đừng quên tạo Khóa truy cập từ xa mới.

Trên máy chủ sao lưu từ xa, chúng ta cần thêm khóa pub bây giờ hãy thêm tất cả nội dung từ tệp /root/.ssh/backup/id_rsa.pub vào .ssh / authorized_keys


cd ~USERNAME
mkdir .ssh
chmod 700 .ssh
nano .ssh/authorized_keys


chmod 600 .ssh/authorized_keys
chown -R USERNAME:USERNAME .ssh
chown USERNAME:USERNAME .ssh/authorized_keys

Chúng ta có thể sử dụng nút kết nối thử nghiệm trong CWP.admin để kiểm tra kết nối với máy chủ sao lưu từ xa.

Để kết nối và kiểm tra nội dung trên máy chủ sao lưu, chúng ta có thể sử dụng truy cập khóa ssh:

ssh USERNAME @ SERVER-IP -i /root/.ssh/backup/id_rsa