Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn Debug mail server issues

Hướng dẫn Debug mail server issues

TenTen hướng dẫn gỡ lỗi thường gặp với máy chủ thư trên Centos Webpanel 

Email đến
Tệp nhật ký Postifx (máy chủ SMTP):


/ var / log / maillog

Tệp nhật ký Dovecot (máy chủ pop3 / imap)


/var/log/dovecot.log
/var/log/dovecot-info.log
/var/log/dovecot-debug.log

Từ đuôi bắt đầu shell trên tệp nhật ký bằng cách sử dụng lệnh này


tail -f / var / log / maillog

Sau khi bạn đã đặt đuôi trên tệp nhật ký, hãy thử gửi email kiểm tra và trong màn hình khác theo dõi tệp nhật ký.

Email gửi đi
Từ đuôi bắt đầu shell trên tệp nhật ký bằng cách sử dụng lệnh này


tail -f / var / log / maillog

Sau khi bạn đã đặt đuôi trên tệp nhật ký, hãy thử gửi email kiểm tra và trong màn hình khác theo dõi tệp nhật ký.

- Thử kiểm tra danh tiếng MailServer (IP)

Webmail
Tệp nhật ký (roundcube)


/ usr / local / cwpsrv / var / services / roundcube / logs /

Các vấn đề phổ biến nhất:


- cổng SMTP được đóng bởi nhà cung cấp máy chủ (giải pháp: cố gắng liên hệ với nhà cung cấp máy chủ của bạn)
- rDNS / PTR chưa được đặt (giải pháp: yêu cầu nhà cung cấp thiết lập nó làm tên máy chủ của bạn)
- tên máy chủ không có tập hợp bản ghi A hợp lệ (giải pháp: đảm bảo tên máy chủ của bạn đã hoạt động Bản ghi A)

Cố gắng xây dựng lại máy chủ thư:
Đăng nhập với tư cách root và từ  Left Menu –> “MailServer Manager” nhấp vào nút “Rebuild Mail Server”.
Sau khi máy chủ thư được xây dựng lại, hãy thử gửi lại email để kiểm tra xem có tiến trình nào không.