Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn cấu hình ổ cứng mới cho Cloud server TENTEN.VN

Hướng dẫn cấu hình ổ cứng mới cho Cloud server TENTEN.VN

Xin chào các bạn!

Khi nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn hơn ổ cứng mặc định của Cloud, chẳng hạn như: website dung lượng lớn, file video…. người dùng sẽ cần đăng ký thêm ổ cứng addition disk.

Dưới đây là hướng dẫn cấu hình ổ cứng mới cho cloud server TENTEN.VN

1. Kiểm tra ổ đĩa:

[root@tentencloud ~]# fdisk -l

2. Tạo file system trên ổ đĩa mới:  /dev/vdb: 53.7 GB

[root@tentencloud ~]# /sbin/mkfs.ext4 -L /add_disk01 /dev/vdb

mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)

Filesystem label=/add_disk01

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks

3276800 inodes, 13107200 blocks

655360 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=2162163712

400 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

8192 inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

            32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,

            4096000, 7962624, 11239424

Allocating group tables: done                            

Writing inode tables: done                           

Creating journal (32768 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done  

3. Backup thư mục muốn mount vào. Ví dụ như thư mục /home

[root@tentencloud ~]# mkdir /home_backup

[root@tentencloud ~]# mount /dev/vdb /home_backup

[root@tentencloud ~]# rsync -avzh /home/*  /home_backup

4. Mount ổ đĩa mới vào thư mục /home:

Bỏ gắn tạm thời dữ liệu trên ổ cứng ngoài

[root@tentencloud ~]# umount /dev/vdb

Xoá dữ liệu cũ ở ổ cứng cũ

[root@tentencloud ~]# rm -rf /home/*

Mở file /etc/fstab và thêm dòng sau: “/dev/vdb /home ext4 defaults 0 1“

[root@tentencloud ~]# vim /etc/fstab

[root@tentencloud ~]# reboot

[6. Kiểm tra lại kết quả:

[root@tentencloud ~]# df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vda2        50G  3.9G   44G   9% /

devtmpfs        992M     0  992M   0% /dev

tmpfs          1001M     0 1001M   0% /dev/shm

tmpfs          1001M   17M  984M   2% /run

tmpfs          1001M     0 1001M   0% /sys/fs/cgroup

tmpfs           201M     0  201M   0% /run/user/0

/dev/vdb         50G   53M   47G   1% /home

-> Đã mount thành công: /dev/vdb         50G   53M   47G   1% /home

Ổ đĩa có tuỳ chọn từ 50GB - 700GB tại TENTEN.VN

Chúc các bạn thành công!