Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn tạo và quản lý Package

Hướng dẫn tạo và quản lý Package

  1. Thêm package

Bước 1: Click chọn Packages > sau đó click chọn Add a Package để tạo mới Package

Bước 2: Điền các thống số của Package cần tạo

Package Name:

Tên Package

Disk Quota:

Dung lượng của Package (MB)

Bandwidth:

Băng thông của Package (MB)

FTP Accounts:

Số lượng tài khoản FTP

Email Accounts:

Số lượng tài khoản email

Email Lists:

Số lượng tài khoản mail list

Databases:

Số lượng database

Sub Domains:

Số lượng tên miền con

Parked Domains:

Số lượng Parked domains

Addon Domains:

Số lượng addon domains

Hourly Emails:

Số lượng email trên một giờ của package

Bước 3: Click chọn Create để tạo package mới sau khi điền đầy đủ các thông số

  1. Sửa package

Bước 1: Click chọn List Packages trong Packages

Bước 2: Click chọn Edit Package

Bước 3: Thay đổi các thông số của Package cần thay đổi

Bước 4: Sau khi thay đổi các thông số click chọn Save để lưu lại các thông số vừa thay đổi

 

c. Xóa Package

Bước 1: Click chọn List Packages trong Packages

Bước 2: Click chọn Delete để xóa package cần xóa