Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn sử dụng File manager

Hướng dẫn sử dụng File manager

File manager là tính năng quản lý file của CWP cho phép chỉnh sửa, liệt kê file trong các thư mục, quản lý file hiệu quả. Ngoài các tính năng cơ bản trên File manager trên CWP cho phép thực hiện nén và giải nén các file trên hosting.

Bước 1: Từ giao diện CWP --> File Management --> Simple File Manager hoặc advanced File manager

a.     Simple file manager ( trình quản lý file và thư mục cơ bản)

b. Advanced file manager ( trình quản lý file nâng cao)

Gồm các chức năng cơ bản như

Create file : tạo file

Create Directory: tạo thu mục

Upload: upload file

Copy: sao chép tệp tin

Delete: xóa một hay nhiều thư mục và tệp tin được chọn

Compress: nén tệp tin hay thư mục được chọn

Permission: Phân quyền cho file hay thư mục