Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn Fix phân quyền khi bị lỗi 500 Internal Server

Hướng dẫn Fix phân quyền khi bị lỗi 500 Internal Server

Từ CWP--> Chọn User Account --> Fix Permissions

Chọn User cần Fix từ danh sách user tại Select user

Tiến hành bấm Fix Account Permissions