Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn bật tắt Mod Security

Hướng dẫn bật tắt Mod Security

ModSecurity là một web application firewall. ModSecurity gần giống như firewall thông thường khác, nó lọc những lưu lượng dữ liệu vào và ra để có thể quyết định chặn lại những lưu lượng mà nó nghi ngờ là độc hại dựa theo tập lệnh nó định nghĩa.

Trước khi tiến hành ON/OFF ModSecurity cần tìm hiểu rõ những rules sau khi ON/OFF sẽ tác động gì lên hệ thống. Nếu không hiểu rõ về những rules này nên để mặc định theo các thiết lập ban đầu.

Từ giao diện Dashboard à Click chọn Security --> Mod Security

Install Mod Security

Cài đặt và enable tính năng ModSecurity

Uninstall Mod Security

Gỡ bỏ và disnable tính năng ModSecurity

 

Để thêm/bớt Rules cho ModSecurtity có thể thực hiện ngay trên giao diện của mục “Configuration Files”