Tạo Packge (gói)

Package có thể hiểu là một gói quy định dung lượng disk , băng thông, số lượng tài khoản ftp được phép tạo ra, số lượng addon domain, subdomain… được cấp cho tài khoản host khi thêm tài khoản mới.

Package là tính năng quan trọng trong việc chia nhỏ gói dịch vụ để quản lý hoặc bán cho người khác sử dụng.

Trong CWP(CentOS web panel) các bạn có thể quản lý các package bao gồm, thêm , xóa, sửa các package.

Package mặc định CWP(default)

Cách tạo Package mới

Trong mục menu của CWP >> Package  >> Add a package. Màn hình sẽ hiện thị ra các ô text để cấu hình các giá trị cho package muốn tạo:

Giao diện tạo package

Giải thích các thông số trong mục này như sau:

  • Package Name : Tên Package bạn muốn đặt.

  • Disk Quota: Dung lượng lưu trữ được phép sử dụng(đơn vị MB).

  • FTP Accounts: Số lượng tài khoản FTP được user tạo tối đa.

  • Email Accounts: Số lượng email được sử dụng trên mỗi domain.

  • Email Lists: Số mail list được phép tạo.

  • Databases: Số lượng database mà user có thể tạo.

  • Sub Domains: số lượng subdomain có thể tạo.

  • Parked Domains: Hay còn goi là alias domain, là domain hoạt động cùng với domain chính.

  • Addon Domains: Số lượng tên miền được phép thêm.

  • Hourly Emails: Số lượng email được phép gửi đi mỗi giờ.

Bạn có thể thiết lập các giá trị trên phù hợp với nhu cầu của mình.