Kích hoạt bản quyền DirectAdmin

Nếu vì lý do nào đó, bạn cần cập nhật License DirectAdmin, bạn cần chạy các lệnh sau, lưu ý bạn phải đăng nhập ở quyền root.
cd /usr/local/directadmin/scripts 
./getLicense.sh 123 1234
service directadmin restart
Trong đó số 123 và 1234 là Client-ID (hoặc còn gọi là User-Id) và License-ID được TENTEN cung cấp. Nếu bạn gặp lỗi khi giải nén update.tar.gz, bạn có thể tìm nguyên nhân bằng cách:
head -n 1 /usr/local/directadmin/conf/license.key
Thường thì thông tin về lỗi bạn có thể tìm thấy trong tập tin, hãy kiểm tra kỹ địa chỉ IP của License đã đăng ký có khớp với IP WAN Public của máy chủ hay không. Nếu có sai sót, bạn hãy liên hệ TENTEN để hỗ trợ điều chỉnh.

Nếu Server của bạn có nhiều IP và wget lựa chọn sai IP để tải về DirectAdmin, bạn có thể chỉ định việc kích hoạt sử dụng đúng IP như sau:
cd /usr/local/directadmin/scripts 
./getLicense.sh 123 1234 1.2.3.4
service directadmin restart
Nếu Sevrer không thể kết nối qua Port 443 đến directadmin.com (https), hoặc không lấy được kết quả thì có thể máy chủ của bạn có Firewall chặn lại. Trong trường hợp này, bạn có thể thử dùng Port 80 để kích hoạt:
echo 1 > /root/.insecure_download
Khi khởi động lại DirectAdmin, bạn có thể gặp vấn đề như sau:
Stopping DirectAdmin: [ FAILED ]
Starting DirectAdmin: [ OK ]
Có nghĩa là tập tin PID không còn đúng thông tin, hãy khởi động lại DirectAdmin bằng cách:
killall -9 directadmin
/etc/init.d/directadmin start