Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting Direct Admin > Hướng dẫn restore database trên Direct Admin

Hướng dẫn restore database trên Direct Admin

Trên Direct Admin để restore Database, bạn có thể thưc hiện theo một trong các cách sau đây.

Cách 1: Restore qua MySQL Management

Lần lượt thực hiện:

  • Bước 1: Chon  database muốn restore
  • Bước 2: Chọn file để upload
  • Bước 3: Nhập tên Username database và mật khẩu của nó
  • Bước 4: Thực hiện upload đẩy database lên hệ thống

Kết quả Restore database thành công

Cách 2Restore database qua công cụ quản lý PHPMyAdmin

Trong trang Home, chọn phpmyadmin để truy nhập vào trang quản lý database

Đăng nhập bằng Username database và mật khẩu của nó để truy nhập vào quản lý:

Giao diện đăng nhập thành công, chọn Database muốn Restore, chọn Import :

  • Bước 1: Chọn Import
  • Bước 2: Chọn File database
  • Bước 3: Chọn Go để upload và thực hiện restore lại database

Bạn chờ 1 lúc để các tiến trình upload và xử lý dữ liệu như vậy là hoàn thành restore database lên hosting trên Direct Admin.

Chúc bạn thực hiện thành công !