Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting Direct Admin > Hướng dẫn nâng cấp lên MariaDB 10 từ MySQL 5.6 trên VPS cài DirectAdmin

Hướng dẫn nâng cấp lên MariaDB 10 từ MySQL 5.6 trên VPS cài DirectAdmin

MariaDB 10 là thế hệ tiếp theo của MySQL và cải thiện về cả tốc độ và hiệu suất trên MySQL 5.6 và các phiên bản trước đó. Trong các thử nghiệm có thể giảm tải server bằng 75% trên cơ sở dữ liệu các ứng dụng bằng cách nâng cấp MariaDB 10 từ MySQL 5.6. Nếu bạn cần một cơ sở dữ liệu có hiệu suất cao, MariaDB là một lựa chọn. Điều quan trọng cần lưu ý là khi nâng cấp từ MySQL 5.6, không có vấn đề tương thích giả định của cơ sở dữ liệu của bạn đáp ứng các yêu cầu của MySQL 5.6. Nó là vô cùng dễ dàng để nâng cấp lên MariaDB 10 từ MySQL và trong hầu hết trường hợp, nó chỉ là thay thế, không cần phải sửa đổi các bảng hoặc bất cứ điều gì như thế của bạn.

Hướng dẫn này được viết cho việc nâng cấp lên MariaDB 10 từ MySQL 5.6 trên CentOS 6.x hệ thống 64-bit. Phương pháp này đã chưa được kiểm tra trên hệ điều hành khác đang chạy một bảng điều khiển khác hơn DirectAdmin. Hãy tiến hành thận trọng khi tiến hành và như mọi khi, đọc các hướng dẫn đầy đủ trước khi bắt đầu nâng cấp.

Điều kiện tiên quyết:
- CentOS 6.x (64-bit)
- DirectAdmin
- MySQL 5.6 hiện đang được cài đặt

Bước 1:

Updare các bản vá lỗi cho hệ thống

yum update -y

Bước 2:

vi /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf

Chỉnh sửa giá trị mysql_inst. Thay đổi giá trị từ yes thành no:

mysql_inst = no 

Điều này sẽ ngăn chặn DirectAdmin cập nhật và cài đặt một phiên bản cũ của MySQL.

Bước 3:

Chỉnh sửa file:

/etc/yum.conf

và loại bỏ mysql * MySQL * MariaDB * từ dòng loại trừ. Điều này sẽ cho phép yum cài đặt MariaDB

Bước 4:

Tạo một file mới như sau:

vi  /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Chèn:

# MariaDB 10.0 CentOS repository list - created 2015-05-13 19:05 UTC
# http://mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.0/centos6-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Sau đó lưu lại bằng :x!

Bước 6:
Xóa bộ nhớ cache yum bằng cách chạy:

yum clear all

Bước 7:
Cài đặt MariaDB 10 bằng cách chạy:

yum install MariaDB-server MariaDB-client.

Điều này sẽ thay thế cài đặt MySQL cũ của bạn với các cài đặt MariaDB 10 mới.

Bước 8:

Khởi động MariaDB 10 bằng cách chạy:

/etc/init.d/mysql start

MariaDB 10 đã được cài đặt và chạy thành công. Bạn sẽ nhận thấy một sự cải thiện tốc độ và hiệu suất ngay lập tức

Bài viết mang tính chất tham khảo, chúc bạn thực hiện thành công !