Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting Direct Admin > Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x

Hướng dẫn cài đặt Clamav trên CentOS 6.x

1. Giới thiệu

Clamav là một chương trình Anti Virus mã nguồn mở rất mạnh trên các HĐH Unix, Linux được phát triển bởi Immunet Corp và Sourcefire inc dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

Bài viết này, Tenten sẽ hướng dẫn cách cài đặt Clamav trên CentOS 6.x, nếu có sử dụng DirectAdmin có thể thảm khảo bài viết cài đặt Clamav trên DirectAdmin tại đây

2. Thực hiện

Step 1: Cài repo

  • i386: rpm -Uvh http://mirror.overthewire.com.au/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
  • x86_64: rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Step 2: Cài đặt

  • yum install clamd clamav –y

Step 3: Update clamav

  • freshclam

Note: Nếu việc update không thực hiện được, thực hiện như sau:

  • setfacl -m u:clamav:rwx -R /var/log/clamav/

Step 4: Khởi động clamav và cấu hình chạy mặc định

  • /etc/init.d/clamd start
  • chkconfig clamd on

 Step 5: Tiến hành thực hiện scan

  • clamscan /

hoặc

  • clamscan /[đường dẫn cần scan]

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost