Home > Dịch vụ VPS > Hệ điều hành Centos > Công cụ quản trị hosting Direct Admin > Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên Directadmin

Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên Directadmin

1. Giới thiệu

Bài viết này, Tenten sẽ hướng dẫn cách cài đặt Clamav trên DirectAdmin, nếu không sử dụng DirectAdmin có thể thảm khảo bài viết cài đặt Clamav trên CentOS tại đây.

2. Thực hiện

Step 1: Di chuyển đến thư mục custombuild

  • cd /usr/local/directadmin/custombuild

Step 2: Thực hiện update các thư viện mới

  • ./build update

Step 3: Đặt giá trị clamav = yes

  • ./build set clamav yes

 

Step 4: Chạy cài đặt Clamav

  • ./build clamav

Step 5: Update Clamav

  • freshclam -v

Step 6: Chỉnh sửa /etc/exim.conf

  • vi /etc/exim.conf

Thêm giá trị av_scanner = clamd:127.0.0.1 3310 ở phía trên "primary_hostname ="

Note: Nếu đang chạy custombuild 2.x, thì có thể bỏ qua

Tiếp theo thêm giá trị sau ở phía dưới dòng "check_message:"

deny message = This message contains malformed MIME ($demime_reason)
demime = *
condition = ${if >{$demime_errorlevel}{2}{1}{0}}
deny message = This message contains a virus or other harmful content ($malware_name)
demime = *
malware = */defer_ok
deny message = This message contains an attachment of a type which we  do not accept (.$found_extension)
demime = bat:com:pif:prf:scr:vbs
warn message = X-Antivirus-Scanner: Clean mail though you should still use an Antivirus

Step 7: Khởi động exim

  • /etc/init.d/exim restart

Đến đây, Clamav đã được cài đặt và tích hợp với exim trên CentOS với DirectAdmin

Sử dụng lệnh dưới đây để tiến hành scan:

  • clamscan -r -i /[đường dẫn]

Note:

-r: scan các thư mục và thư mục con

-i: In những file bị nhiễm

 

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost