Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập

Bước 1: Đăng nhập đường link

http://dia_chi_ip_server:2030

https://dia_chi_ip_server:2031

Ví dụ http://163.44.192.250:2030

Bước 2: Điền user và password

Bước 3: Click chọn Login để đăng nhập sau khi điền các thông tin đăng nhập