Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn cơ bản > Chức năng "Chuyển tiền" là gì và tôi có thể chuyển tiền bằng cách nào?

Chức năng "Chuyển tiền" là gì và tôi có thể chuyển tiền bằng cách nào?