Home > Dịch vụ Cloud > Cloud VPS > Hướng dẫn cơ bản > Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản trên tentencloud?

Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản trên tentencloud?