Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn kích hoạt SPF and DKIM Keys in Centos Web Panel

Hướng dẫn kích hoạt SPF and DKIM Keys in Centos Web Panel

Khi các bạn sử dụng email trên Centos Web Panel gửi mà báo lỗi  hoặc vào hòm thư spam .bạn có thể thao tác như sau để tăng độ tin cậy của email gửi đi.

1) Đăng nhập  CWP (http://your-ip.com:2030)

2) Kích vào mục  Email –> Postfix Manager tích vào  Install DKIM & SPF: sau đó click mở Rebuild Mail Server

3) tiếp theo vào  Email –> DKIM and SPF Manage và Select Domain Name, tích enable spf và sau đó click Add DKIM

 

4) Đến  DNS Function –> List DNS Zones ở phía dưới tên miền kích  nút Edit File.

your-domain-name. 14400 IN TXT "v=spf1 +a +mx +your-ip-address ~all"

5) mở file  /etc/opendkim/TrustedHosts và thêm hostname.

6) Mở file /etc/postfix/main.cf và thêm biến sau :

smtpd_milters = inet:127.0.0.1:8891
non_smtpd_milters = $smtpd_milters
milter_default_action = accept
milter_protocol = 2

7) Hoàn thành khởi động  lại postfix.

#service postfix restart

 Chúc Các Bạn Thành Công