Hướng dẫn cài đặt Direct Admin

Hệ điều hành hỗ trợ:

 

Fedora 7, 8 (not supporting future versions)

RedHat Enterprise / CentOS 4.x, 5.x, 6.x (64-bit: 4.1 - 4.5, 5.x, 6.x)
FreeBSD 5.x, 6.x, 7, 7 64-bit, 8 64-bit, 9 64-bit (7.3 and 9 may require an exim recompile)

Debian 4.0, 5.0, 6.0. 64-bit: 5.0, 6.0 (click for Ubuntu)
Which OS am I using?
Operating System End-of-Life Policy

 

Cấu trúc phân vùng ổ đĩa quy chuẩn

/boot          40 meg 
swap          2 x memory
/                rest of drive

 

*** Lưu ý quan trọng: DIRECTADMIN sẽ tiến hành cài đặt tất cả các thành phần như: Apache, PHP, MySQL, FTP, Mail, và nhiều dịch vụ khác....
Tất cả những điều bạn cần là cài đặt một hệ điều hành mới.

 

Các dịch vụ sẽ được Directadmin cài đặt lên máy chủ:

 

DirectAdmin Control Panel Software
Apache 1.3, 2.0, 2.2, 2.4 Web Server
Php 4.4, 5.2 or 5.3, 5.4 Php Scripting Language (CLI, or suPhp(cgi))
PhpMyAdmin MySQL Database Manager
MySQL 4.1/5.0/5.1/5.5 MySQL Databases
Exim 4 Exim Mail Manager
Majordomo 1.94.5 Majordomo Mailing List Manager
Dovecot Pop/Imap Server. Uses Maildir
Proftpd 1.3 FTP Server

 

Các phiên bản của dịch vụ trên sẽ tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành.

Đối với phiên bản DirectAdmin hiện tại, sẽ cần phiên bản hệ điều hành mới nhất 

 

Trước khi tiến hành cài đặt DirectAdmin, Cần cài đặt lên server một số thành phần hỗ trợ quá trình cài đặt tự động như sau:

Trên hệ điều hành tương ứng, Chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt 


Rehat/Fedora/CentOS Chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt:

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which

Sau khi tiến hành các cài đặt cơ bản trên, Quá trình cài đặt DirectAdmin được tiến hành theo các bước sau:

 

Đăng nhập với quyền root vào server và tải về file cài đặt tự động setup.sh

 

# wget http://www.directadmin.com/setup.sh

 

Thay đổi phân quyền file setup.sh:

 

# chmod 755 setup.sh

Tiến hành cài đặt tự động bằng câu lệnh sau:

 

# ./setup.sh

Sau khi nhập các thông tin gồm:

- UID: Tên tài khoản DA
- LID: thông tin bản quyền theo địa chỉ IP server.

- hostname: tên máy chủ.

 

Quá trình cài đặt được tiến hành tự động đến khi kết thúc việc cài đặt Directadmin.

 

 

*** 64-bit OS ***

*****************************************************
*
* DirectAdmin requires certain packages, described here:
*   http://help.directadmin.com/item.php?id=354
*
Would you like to install these required pre-install packages? (y/n): y <= Nhập y và Enter
*
* Installing pre-install packages ....
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.readyspace.com
 * extras: centos.usonyx.net
 * updates: mirror.readyspace.com
Package wget-1.14-10.el7_0.1.x86_64 already installed and latest version
Package gcc-4.8.5-4.el7.x86_64 already installed and latest version
Package gcc-c++-4.8.5-4.el7.x86_64 already installed and latest version
Package flex-2.5.37-3.el7.x86_64 already installed and latest version
Package bison-2.7-4.el7.x86_64 already installed and latest version
Package 1:make-3.82-21.el7.x86_64 already installed and latest version

...

Nothing to do
*
*****************************************************

Please enter your Client ID :      <= Nhập Client ID và Enter
Please enter your License ID :     <= Nhập License ID
Please enter your hostname (server.domain.com)
It must be a Fully Qualified Domain Name
Do *not* use a domain you plan on using for the hostname:
eg. don't use domain.com. Use server.domain.com instead.
Do not enter http:// or www

Enter your hostname (FQDN) : vps.tenten.vn    <= Nhập hostname
Client ID:  
License ID: 
Hostname: vps.tenten.vn
Is this correct? (y,n) : y    <= Nhập y và Enter
The following ethernet devices/IPs were found. Please enter the name of the device you wish to use:

eth0       163.44.207.74

Enter the device name: eth0  <= Nhập card mạng mong muốn trong trường hợp máy chủ có nhiều card mạng và Enter
Your external IP: 163.44.207.74
The external IP should typically match your license IP.

Is 188.166.246.107 the IP in your license? (y,n) : y  <= Nhập y và Enter

DirectAdmin will now be installed on: Enterprise 7.2
Is this correct? (must match license) (y,n) : y    <= Nhập y và Enter
You have chosen custombuild 2.0.
--2016-06-11 03:42:52--  http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild/build
Resolving files.directadmin.com (files.directadmin.com)... 69.162.69.58, 208.167.226.3, 216.144.254.90
Connecting to files.directadmin.com (files.directadmin.com)|69.162.69.58|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 639078 (624K)
Saving to: ‘/usr/local/directadmin/custombuild/build’

100%[============================================================>] 639,078      468KB/s   in 1.3s

2016-06-11 03:42:54 (468 KB/s) - ‘/usr/local/directadmin/custombuild/build’ saved [639078/639078]


Would you like the default settings of apache 2.4 with mod_ruid2 and php 5.5 cli? (y/n): y  <= Nhập y và Enter
Using the default settings for custombuild.
Would you like to search for the fastest download mirror? (y/n): y  <= Nhập y và Enter
Testing with file 10.kb:
144703488 B/s   - files2.directadmin.com
93323264 B/s    - files4.directadmin.com
93637836 B/s    - files6.directadmin.com
28467 B/s       - files7.directadmin.com
232783872 B/s   - files8.directadmin.com
180355072 B/s   - files9.directadmin.com
133169152 B/s   - files10.directadmin.com

Tiến trình cài đặt bắt đầu, bạn vui lòng chờ 30 phút để hệ thống tự động cài đặt, cho đến khi nhận đươc thông báo như bên dưới là thành công, bạn lưu lại các thông tin quan trọng :

The following information has been set:

Admin username:   admin
Admin password:   MvXSnaFVSs
Admin email:      admin@vps.tenten.vn


Server IP: 163.44.207.74
Server Hostname: vps.tenten.vn

To login now, follow this link:

http://163.44.207.74:2222

and enter your Admin username and password when prompted.

You should now visit http://admin.site-helper.com and http://www.directadmin.com/newinstall.html to learn how to get started.

Thank you for using DirectAdmin.  Should you have any questions, don't hesitate to contact us at support@directadmin.com

## REPORT_END
Permissions set

System Security Tips:
  http://help.directadmin.com/item.php?id=247

5. Mở các port trên Firewall để chạy các dịch vụ HTTPD; FTP; Mail ...v...v

[root@VPS-TENTEN  ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=2222/tcp

[root@VPS-TENTEN ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=21/tcp

[root@VPS-TENTEN ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=25/tcp

[root@VPS-TENTEN ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp

...v...v

Khi add xong các port thì reload lại firewall:

[root@VPS-TENTEN ~]# firewall-cmd --reload