Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Tạo và quản lý tài khoản FTP

Tạo và quản lý tài khoản FTP

Bước 1: Từ giao diện CWP --> File Management --> FTP Accounts (v2)

Bước 2: Add FTP Accounts

  •  

Tên domain cần tạo tài khoản FTP

  •  

Tên username FTP tối đa 8 ký tự

  •  

Mật khẩu đăng nhập FTP

Confirm password

Xác nhận mật khẩu

FTP patth

Mặc định /home/tên_user/public_html

 

Bước 3: Create FTP Account  để khởi tạo tài khoản 

Thông số đăng nhập FTP như sau:

Host : là domain đã cấu hình DNS hoặc sử dụng trực tiếp IP Server

Username: tên_sser_ftp@domain.com

Password: mật khẩu cùa FTP