Hướng dẫn backup

Centos-Webpanel cho phép đặt lịch backup theo ngày, tuần và tháng.

Bước 1:Từ giao diện Dashboard --> CWP setting --> Backup Configuration

Bước 2: Màn hình Manage Backups

Enable Backup:

Tích chọn để thực hiện bật chế độ tự động backup

Backup Folder Location:

Thư mục lưu trữ các file backup. Có thể để mặc định hoặc thay đổi nếu muốn

Daily Backup Retention:

Tích chọn để thực hiện bật chế độ tự động backup theo ngày

Weekly Backup Retention:

Tích chọn để thực hiện bật chế độ tự động backup theo tuần.

Monthly Backup Retention:

Tích chọn để thực hiện bật chế độ tự động backup theo tháng

MySQL Backup:

Tích chọn để thực hiện bật chế độ tự động backup Database

Backup all User:

Tích chọn để thực hiện bật chế độ tự động backup toàn bộ user có trên server.

Bước 3: Click chọn “Save changes” để lưu các thay đổi Sau khi đã chọn xong các chế độ backup theo nhu cầu