Cách tạo email trên Hosting linux Directadmin

Bước 1: Đăng nhập vào host chọn email account

Bước 2: chọn creat mail account

Bước 3: Điền tên email, pass mà bạn muốn tạo sau khi điền đầy đủ thông tin bạn chọn creat để hoàn tất.

Sau khi khởi tạo thành công email, Bản thông báo sẽ hiển thị lại thông số tài khoản email.