Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn sử dụng Email

Hướng dẫn sử dụng Email

  1. Thêm tài khoản Email ( mailbox)

Bước 1: Từ giao diện Dashboard --> Email --> Add Email Account

Bước 2: Màn hình Create a New Email Account ( Mailbox )

Email Address:

Tên mailbox muốn tạo. Chú ý: Điền phần tên email tại ô số 1 và chọn domain của email tại ô số 2

Password:

Điền mật khẩu muốn cấp cho email đó.

 

Bước 3: Click chọn Create Account để tạo mailbox

Để truy cập webmail có thể truy cập theo link mặc định :

http://your-ip/roundcube/ hoặc http://domain.com/roundcube nếu domain đã cấu hình DNS về IP Server

b   Kiểm tra / xóa các mailbox đã tạo

Bước 1: Từ giao diện Dashboard --> Click chọn Email --> List Email Accounts

Bước 2: Màn hình List of Mail Box accounts

Các mailbox đã được khởi tạo sẽ có trong ô “Data table”

Để thực hiện xóa mailbox à chọn mailbox cần xóa à chọn dấu “x” à OK để tiến hành xóa.

c  Kiếm tra các email đang chờ gửi

Bước 1Dashboard --> Click chọn Email --> Mail Queue

Bước 2: Màn hình Postfix Mail Queue

Các email chưa được gửi đi sẽ được hiển thị trong mục Queue mail.