Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành CentOS Webpanel > Hướng dẫn mở rộng ổ đĩa root Cloud server TENTEN

Hướng dẫn mở rộng ổ đĩa root Cloud server TENTEN

Xin chào các bạn!

Trong thời gian gần đây, chúng tôi có rất nhiều khách hàng phát sinh nhu cầu mở rộng thêm ổ đĩa khi dùng sản phẩm Cloud Server tại TENTEN.

Vì vậy, Trong trường hợp ở cứng root 50GB không đủ nhu cầu hoạt động.

Các bạn có thể đăng ký thêm “additional disk” và thao tác như hướng dẫn dưới đây để mở rộng thêm dung lượng cho ổ đĩa root: 

[1] Tạo xfs partition trên Addtional Disk "vdb"
# parted -s -a optimal /dev/vdb mklabel gpt -- mkpart primary xfs 1 -1

[2] Tạo Physical Volume cho LVM
# pvcreate /dev/vdb1

[3] Gắn Physical Volume vào Volume Group "centos"
# vgextend centos /dev/vdb1

Tại bước này có thể tên Volume Group thay đổi có thể thay “vgextend centos /dev/vdb1” thành “vgextend centos_h16 /dev/vdb1”
hoặc dùng command “vgdisplay” để show group volume

[4] Mở rộng LVM Volume
# lvextend -l +100%FREE /dev/centos/root

[5] Mở rộng Filesystem
# xfs_growfs -d /dev/mapper/centos-root

[6] Kiểm tra lại dung lượng ổ cứng root đã được tăng thêm chưa:
# df -h
Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/centos-root  248G  1.4G  247G   1% /

Sau khi hoàn thành các bước trên, quý khách sẽ thu được kết quả là root disk đã được add thêm thành 191GB
thay vì 50GB mặc định như ban đầu:

Cần hỗ trợ thêm vui lòng gửi email đến bộ phân kỹ thuật: kythuat@tenten.vn hoặc liên hệ số hotline: 024.73020.555 (24/7)

Chúc các bạn thành công!