Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Thiết lập Plugin WP Mail SMTP trong Wordpress

Thiết lập Plugin WP Mail SMTP trong Wordpress

Bước 1: Bạn cận phải có tài khoản Gmail để thiết lập mật khẩu API. Đăng nhập vào tài khoản
https://console.developers.google.com

Bước 2: Tạo mới Credentials cho ứng dụng bạn muốn sử dụng. 

Bước 3: Create OAuth Client ID - Sau khi có thông tin Client ID và Client Secret thì Bạn gán trong WP Mail SMTP Plugin và tiến hành kết nối.

Bước 4: Tiến hành kiểm tra việc Email - Nếu thông báo nhận Successfully có nghĩa là việc Bạn kết nối thành công.

Việc cuối cùng của Bạn là sử dụng để sent mail các mẫu Liên hệ, Đơn hàng mới,... về thư của Bạn.

Chúc Bạn thành công.