Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Hướng dẫn fix truy cập Trang đăng nhập bị chuyển hướng

Hướng dẫn fix truy cập Trang đăng nhập bị chuyển hướng

Trong trường hợp này, bạn không thể truy cập trang web của mình vì nó chuyển hướng. Trong hầu hết các trường hợp sau khi chuyển hướng, nó sẽ trở lại trang đăng nhập nhưng kết nối hết thời gian. Bạn không thể xem dashboard của trang web vì lỗi này. Dưới đây là một số cách để khắc phục vấn đề này.

1. Xóa cookie, bộ nhớ cache và lịch sử của trình duyệt và thử lại.

2. Nếu cách trên không hiệu quả, hãy làm theo giải pháp được nêu trong vấn đề số 2 ở trên. Hành động này sẽ tạo một file ".htacess" mới. Sau đó đăng nhập lại.

3. Tắt tất cả các plugin của bạn như được giải thích trong giải pháp số năm ở trên.

Chỉnh sửa file wp-config.php

Nếu không cách nào hoạt động, hãy thử làm như sau:

Bước 1. Thêm đoạn code sau vào tập tin wp-config.php:

define(‘WP_HOME’,’<a href="http://yourwebsite.com">https://yourwebsite.com</a>’);
 define(‘WP_SITEURL’,’<a href="http://yourwebsite.com">https://yourwebsite.com</a>’);

Thêm hai dòng code vào fiel wp-config.php

Lưu các thay đổi và thử đăng nhập lại.