Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Hướng dẫn đăng bài viết mới trong website Wordpress

Hướng dẫn đăng bài viết mới trong website Wordpress

rong website bài viết, tin tức là những mục cần thiết, và sẽ cập nhật thường xuyên. Bạn có thể đăng nội dung, đăng ảnh, gắn chuyên mục, gắn thẻ tag…

Xem danh tất cả bài viết.

Chọn Bài viết -> Tất cả bài viết.

Quản trị website

– Hiển thị tất cả các bài viết.
– Để sắp xếp theo tiêu chí, bạn nhấn vào tiêu chí đó, như tiêu đề, chuyên mục, ngày tạo…
– Để lọc bài viết bạn lựa chon các option sau đó nhấn “Lọc”.

Thêm bài viết mới.

Quản trị website

– Để thêm bài viết mới bạn có thể nhấn vào nút “Viết bài mới” ở trên cùng, hoặc ở menu bar phía bên trái. Website sẽ chuyển đến trang thêm mới bài viết.