Home > Tên miền > Thông tin chung về tên miền > Chuyển tên miền là gì?

Chuyển tên miền là gì?

Transfer domain là hình thức đổi nơi quản lý tên miền từ nhà đăng ký này sang một nhà đăng ký khác.