Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Thiết lập SMTP cho WordPress

Thiết lập SMTP cho WordPress

 

Mặc định WordPress dùng hàm wp_mail() để gửi mail và nó sẽ lấy các thông số SMTP của host hiện tại đang dùng.

Vì vậy, nếu bạn muốn dùng một SMTP bên ngoài để áp dụng cho các tính năng gửi mail thì bạn có thể sử dụng plugin WP_SMTP để thiết lập lại thông số SMTP.

Sau khi cài plugin, bạn vào Setting -> WP SMTP để bắt đầu thiết lập, các thông số bạn nhập như sau:

Giải thích:

  • From: Email mà bạn muốn người nhận nhìn thấy khi nhận được thư.
  • From Name: Tên mà bạn muốn người nhận nhìn thấy khi nhận thư.
  • Host: máy chủ SMTP mà bạn muốn sử dụng.
  • SMTP Secure: Giao thức bảo mật các mail gửi đi, nếu có chọn thì nên chọn TSL.
  • Port: Cổng SMTP, nếu bạn chọn ở trên là TSL thì cổng thường có dạng 3 số. Cái này bạn cứ tìm thông tin của máy chủ SMTP bạn muốn dùng là có cả.
  • Username: Tên tài khoản SMTP
  • Password: Mật khẩu SMTP (Nếu bạn dùng SMTP của Gmail và có bật chức năng bảo mật 2 lớp thì đây chính là specific password của bạn)