Home > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > Xử Lý Lỗi Treo Kusanagi Resource Monitor

Xử Lý Lỗi Treo Kusanagi Resource Monitor

Trong các bản update ngần đây của kusanagi  thì thường hay xuất hiện lỗi  Kusanagi Resource Monitor bị treo dẫn tới các tác vụ khác như nginx bị tạm dừng theo gây lỗi hệ thống.

lỗi web do lỗi quá trình monitor

Lý do cho sự liên quan này nằm ở chức năng theo dõi nó sẽ khởi động theo dõi các tiến trình trong đó có nginx và nó gây lỗi

Lỗi này gây ra do quá trình monitor đã nhận sai ổ đĩa của vps

Để sửa lỗi này chúng ta vào thư mục code của cpanel để kiểm tra

cd /usr/src/cPanel

 

Sửa file checkserverresource bằng lệnh

vi checkserverresource

 


sửa mapper thành ổ cứng của bạn để biết ổ cứng bạn là gì bạn gõ lệnh df -h và tìm đoạn có chữ dev/vda2 hoặc dev/vda1

sau đó gõ lệnh: ./checkserverresource

 


Nếu kết quả trả về như bên dưới là thành công

Sau đó gõ lệnh kusanagi restart và tiến hành kiểm tả website bạn sẽ vào được!