Home > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > Hướng dẫn resize Disk sau khi nâng cấp máy chủ từ Plan 1 lên Plan cao hơn.

Hướng dẫn resize Disk sau khi nâng cấp máy chủ từ Plan 1 lên Plan cao hơn.

Hướng dẫn resize disk sau khi upgrade plan

Áp dụng với CentOS 7 trên Cloud Tenten.vn, sau khi restore image từ Plan1 lên Plan cao hơn

Kiểm tra thông tin ổ đĩa trước khi thực hiện

# parted /dev/vda

> p

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags

1      1049kB  525MB   524MB   primary  xfs          boot

2      525MB   21.5GB  20.9GB  primary               lvm

Ta thấy phân vùng đang là 20G

Update dung lượng phân vùng vật lý

# fdisk /dev/vda

> p

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System

/dev/vda1   *        2048     1026047      512000   83  Linux

/dev/vda2         1026048    41943039    20458496   8e  Linux LVM

Xóa phân vùng 2 và tạo lại với dung lượng lớn hơn thay thế

> d

> 2

> n

> p

> 2

Tới bước chọn vị trí bắt đầu và kết thúc phân vùng, bỏ trống (nhấn Enter) để tự động dùng toàn bộ dung lượng đang có.

Phân vùng mới tạo ra mặc định là type Linux (83), cần chuyển lại như cũ

> t

> 2

> 8e

Lưu lại thay đổi

> w

Kiểm tra thông tin phân vùng lúc này đã được cập nhật

# parted /dev/vda

> p

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags

1      1049kB  525MB   524MB   primary  xfs          boot

2      525MB   53.7GB  53.2GB  primary               lvm

Reboot lại hệ thống

# reboot

Update dung lượng phân vùng LVM

Sau khi reboot, kiểm tra LVM phân vùng vật lý

# pvs

PV         VG     Fmt  Attr PSize   PFree

/dev/vda2  centos lvm2 a--  <19.51g 44.00m

Cập nhật dung lượng LVM phân vùng vật lý

# pvresize /dev/vda2

Physical volume "/dev/vda2" changed

1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

Kiểm tra kết quả

# pvs

PV         VG     Fmt  Attr PSize   PFree

/dev/vda2  centos lvm2 a--  <49.51g 30.04g

Kiểm tra dung lượng Volume Group

# vgs

VG     #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree

centos   1   2   0 wz--n- <49.51g 30.04g

Kiểm tra dung lượng Logical Volume

# lvs

LV   VG     Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert

root centos -wi-ao---- 18.46g                                                    

swap centos -wi-ao----  1.00g

Cập nhật dung lượng Logical Volume theo phân vùng vật lý đã mở rộng

# lvextend /dev/mapper/centos-root /dev/vda2

Size of logical volume centos/root changed from 18.46 GiB (4727 extents) to <48.51 GiB (12418 extents).

Logical volume centos/root successfully resized.

Kiểm tra kết quả

# lvs

LV   VG     Attr       LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert

root centos -wi-ao---- <48.51g                                                   

swap centos -wi-ao----   1.00g

Kiểm tra với lệnh df, do phân vùng được mount từ lúc khởi động nên hệ thống sẽ không nhận được thay đổi này

# df -h

Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/centos-root   19G  3.0G   16G  16% /

Reboot lại hệ thống

# reboot

Kết quả

Kiểm tra kết quả sau khi reboot sẽ thấy dung lượng phân vùng được cập nhật chính xác

# df -h

Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/centos-root   49G  3.0G   46G   7% /