Home > Tên miền > Thông tin chung về tên miền > Tên miền có được phép trùng nhau hay không?

Tên miền có được phép trùng nhau hay không?

Tên miền là địa chỉ duy nhất trên Internet vì vậy không bao giờ có sự trùng lặp. Quý khách sẽ không thể đăng ký được khi tên miền đã được đăng ký bởi một chủ thể khác. 

Nếu Quý khách có nhu cầu đăng ký tên miền tương ứng với tên tổ chức hay doanh nghiệp của Quý khách trên Internet, hãy kiểm tra và đăng ký ngay lập tức trước khi có chủ thể khác đăng ký mất tên miền.