Home > Hosting > Linux Hosting > Wordpress > Cấu hình gửi mail trong WordPress sử dụng Plugin WP Mail SMTP

Cấu hình gửi mail trong WordPress sử dụng Plugin WP Mail SMTP

Bây giờ bạn vào website WordPress, cài plugin WP SMTP và thiết lập như sau:

Trong đó, bạn cần lưu ý:

  • Chọn phương thức bảo mật là SSL

  • Port là 465

  • SMTP Host là smtp.gmail.com

  • Username phải là địa chỉ email của bạn thuộc tài khoản đã lấy App Password

  • Password chính là App Password của bạn vừa lấy ở trên

Nếu chọn port là 465 với SSL không được thì bạn hãy chọn port 587 với TLS.

Sau đó ấn lưu lại.

Bây giờ bạn có thể sử dụng chức năng test phía dưới để gửi một email đến một địa chỉ nào đó, nếu nó gửi được thì thành công.