Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Direct Admin > Hướng dẫn tạo subdomain cho hosting trên Direct Admin

Hướng dẫn tạo subdomain cho hosting trên Direct Admin

Để tạo subdomain trên Direct Admin bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Nếu hosting của bạn có nhiều domain cùng chạy trên đó, trước tiên bạn cần phải chọn domain nào muốn tạo sub.

Bước 2: Tạo subdomain

Kết quả tạo thành công, subdomain sẽ hiện lên trong danh sách phía trên.

Code web cho subdomain này sẽ được upload vào thư mục trong thư mục gốc của tên miền chính.

Ví dụ: tên miền chính là domain-addon.com, có thư mục gốc là:

  • /home/..../domains/domain-addon.com/public_html

Subdomain: forum.domain-addon.com, có thư mục gốc nằm trong thư mục forum theo đường dẫn:

  •  /home/..../domains/domain-addon.com/public_html/forum

Chúc các bạn thực hiện thành công !