Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Direct Admin > HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EXTENSION EXIF TRÊN DIRECTADMIN PHP 5.X 7.X

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EXTENSION EXIF TRÊN DIRECTADMIN PHP 5.X 7.X

Chào các bạn,
Việc cài đặt thêm module hay extension cho Directadmin sử dụng custombuild rất có thể dẫn tới lỗi do phải build php. Vì vậy mình hướng dẫn các bạn cài đặt extension trên directadmin như sau để an toàn mà vẫn đáp ứng được yêu cầu sử dụng của người dùng. Các bước thực hiện như sau:

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ls -l | grep php

Bước này nếu grep PHP ra vài phiên bản PHP thì bạn cần xác định cài cho phiên bản PHP 5.x hay 7.x. Ở dây mình đang sử dụng là 7.x nên sẽ cài. Còn nếu các bạn là 5.x thì cần thay thế thư mục của php 5.x tương ứng nhé.

# tar xvzf php-7.0.27.tar.gz
# ls -la
# cd php-7.0.27
# cd ext/exif/
# /usr/local/php70/bin/phpize
# ./configure --with-php-config=/usr/local/php70/bin/php-config
# make
# make install
# vi /usr/local/php70/lib/php.ini

Thêm dòng sau vào:

... ; extension_dir = "ext" extension=exif.so ...
#service httpd restart

Như vậy là đã hoàn thành việc cài đặt. Để check lại các bạn dùng lệnh

#php -m | grep exif

Hoặc dùng file phpinfo để check nhé.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trên mình hướng dẫn các bạn cài đặt PHP 7.x còn các lệnh dưới đây sẽ cài đặt trên PHP 5.x:

Bước 1:

[root@webserver ~]# cd /usr/local/directadmin/custombuild

Bước 2:

[root@webserver custombuild]# ls -l | grep php
-rw-r--r-- 1 root root 18428932 Jun 23 18:40 php-5.6.23.tar.gz

Bước 3:

[root@webserver custombuild]# tar -xvzf php-5.6.23.tar.gz

Bước 4:

[root@webserver custombuild]# cd php-5.6.23
[root@webserver php-5.6.23]#

Bước 5:

[root@webserver php-5.6.23]# cd ext/exif/
[root@webserver exif]#

Bước 6:

[root@webserver exif]# /usr/local/php56/bin/phpize
Configuring for:
PHP Api Version: 20131106
Zend Module Api No: 20131226
Zend Extension Api No: 220131226

Bước 7:

[root@webserver exif]# ./configure --with-php-config=/usr/local/php56/bin/php-config
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
checking for cc... cc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out

Bước 8:

[root@webserver exif]# make
...
----------------------------------------------------------------------
Libraries have been installed in:
/usr/local/directadmin/custombuild/php-5.6.23/ext/exif/modules
Build complete.
...

Bước 9:

[root@webserver exif]# make install
Installing shared extensions: /usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/
[root@webserver exif]# cd /usr/local/php56/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/
[root@webserver no-debug-non-zts-20131226]# ls
exif.so opcache.a opcache.so

Bước 10: Chèn thêm đoạn trên vào php.ini của bạn.

...
; extension_dir = "ext" extension=exif.so
...

Như vậy là đã cài xong rồi đó.

Chúc các bạn thành công!